រឿងងាយៗ! ត្រូវធ្វើក្រោយពេលជិះឡានកាត់ទឹកភ្លៀង តែប្រហែសប្រយ័ត្នរត់រកជាង