មុនពន្លត់​ម៉ាស៊ីនឡាន តើគួរបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់សិន​ទេ?