អេមណាស់ៗ! ឡានអគ្គិសនីចិនប្រភេទ Super Car មួយនេះគឺថាកំពូលហើយ