ឡាន BMW XM 2023 ចេញហើយ រាងឡូយកប់ កម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏ខ្លាំងបំផុតដែរ