ម៉ូតូ Wave Alpha 2023 របស់ Honda ចេញហើយ តែមថ្មី តម្លៃជាង ៧០០ដុល្លារចេញពី​រោងចក្រ